Strona GłównaKatalog FirmOgłoszeniaPromocjeKonkursyPoradyE-kartki
Startuj z nami - cały czas     |    Poleć nas - znajomym     |    Lokalizator - znajdzie wszystko     |    Fotogaleria - wejdź     |    Forum - sprawdź
  Województwo: Miasto: Słowo:

  Regulamin

  Regulamin serwisu HejWesele

  Art. 1 WSTĘP

  Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego HejWesele.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.HejWesele.pl.
  Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
  Każdy potencjalny
  Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

   

  Art. 2 DEFINICJE

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  2.1.
  Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest www.e-studio.biz.pl
  2.2.
  Baza Kont (Profili) – zbiór danych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
  2.3.
  Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
  2.4.
  Login - prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.
  2.5.
  HejWesele.pl - portal internetowy figurujący pod adresem internetowym www.HejWesele.pl
  2.6.
  Poczta - elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu.
  2.7.
  Profil - strona Użytkownika zawierająca dane w Serwisie, które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2.8.
  Regulamin - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
  2.9.
  Serwis - portal HejWesele.pl , figurujący pod adresem internetowym http://HejWesele.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom wyszukiwanie firm, zdobywanie informacji oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.
  2.10.
  Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
  2.11.
  Konto firmy - dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego udostępnia informację na temat prowadzonej przez siebie działalności.

   

  Art. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

  3.1. Właścicielem Serwisu jest e-STUDIO, NIP: 722-135-82-12
  3.2. Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Kont (Profili) umożliwiających wyszukiwanie Kont firm, jak również udostępnianie przez Administratora zasobów Serwisu w celu udzielania informacji.
  3.3. Serwis umożliwia płatności online. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  3.4. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
  3.5. Nazwa
  Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

   

  Art. 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE

  4.1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

  4.2. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty.
  4.3. Procedura rejestracji oraz utworzenie
  Konta (nie Konta firmy) następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://www.HejWesele.pl/rejestracja.html Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
  4.4.
  Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko, a także opcjonalnie pozostałych danych.
  4.5. Akceptacja
  Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  *
  zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  *
  dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
  *
  dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  *
  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  * wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od
  Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

   

  Art. 5 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

  5.1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (załącznik nr 1).
  5.2 Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez
  Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
  5.3
  Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w art. 4.5., stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy.
  5.4
  Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
  5.5.
  Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
  5.6. W przypadku powzięcia przez
  Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  a) wezwania
  Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
  b) natychmiastowego zablokowania
  Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
  5.7.
  Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

  Art. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  6.1. Każdy
  Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.
  6.2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie
  Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
  6.3. Zawierając umowę z
  Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych
  Administratora oraz innych Osób,
  b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych
  Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  6.4. Zabrania się wykorzystywania
  Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

   

  Art. 7 ZABLOKOWANIE KONTA

  7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników
  7.2.
  Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
  7.3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
  7.4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. (bez zwracania kosztów)
  7.5. Rozwiązanie umowy przez
  Użytkownika polega na prośbie o usunięcie Konta.
  7.6. Umowa może zostać rozwiązania przez
  Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
  a) naruszenia przez
  Użytkownika postanowień Regulaminu,
  b) podejmowania przez
  Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
  c) umieszczenia na
  Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
  7.7.
  Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych w Serwisie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
  7.8.
  Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników
  7.9.
  Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
  7.1.0 Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
  7.1.1. Każda ze
  Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny. (bez zwracania kosztów)
  7.1.2.  Rozwiązanie umowy przez
  Użytkownika polega na prośbie o usunięcie Konta.
  7.1.3 Umowa może zostać rozwiązania przez
  Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
  a) naruszenia przez
  Użytkownika postanowień Regulaminu,
  b) podejmowania przez
  Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
  c) umieszczenia na
  Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
  7.1.4. 
  Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych w Serwisie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

   

  Art. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  8.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
  8.2.
  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
  8.3
  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
  8.4.
  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

   

  Art. 9 REKLAMACJE

  9.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
  9.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez
  Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
  9.3.
  Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
  9.4.
  Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

   

   Art. 10 PRZEPISY KOŃCOWE

  10.1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
  10.2. W przypadku dokonania zmian w
  Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
  10.3. Warunkiem dalszego korzystania z
  Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.
  10.4.
  Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
  10.5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego
  Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

   

   Regulamin Katalogu Firm


  1
  ) Regulamin określa prawne warunki do korzystania z Katalogu Firm. Każdy Użytkownik zobowiązany jest w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Katalogu Firm, do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Katalogu Firm.

  2) Rejestracja do Katalogu Firm jest odpłatna. Odpłatności te są regulowane w cenniku.
  2.1 Serwis umożliwia płatności on-line.
  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

  3) Dostęp do Katalogu Firm jest bezpłatny i nieograniczony w czasie.

  4) Zarejestrować może się każda firma z Polski jak i zza granicy.

  5) Warunkiem wpisu jest podanie aktualnego adresu e-mail, w celu przesłania hasła i loginu do zmiany edycji wpisów.

  6) Katalog Firm umożliwia zarejestrowanym firmom edycję wpisów. W celu edycji wpisu należy zalogować się do panelu administracyjnego Użytkownika używając hasła i loginu podanego przy rejestracji w Katalogu Firm.

  7) Niedozwolone jest powielanie wpisów firmy w jednej kategorii katalogu firm. Jedna firma może posiadać jeden w pis w danej kategorii.

  8) Dane podawane do zarejestrowania się w Katalogu Firm powinny być prawdziwe i aktualne. W przeciwnym przypadku wpis zostanie usunięty. Administrator posiada pełne prawo do edycji wpisu, jeżeli istnieje podejrzenie niepoprawności wpisanych danych.

  9) Aby prawidłowo korzystać z usług Katalogu Firm wymagane jest połączenie z siecią Internet, przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyżej albo kompatybilna z nią.

  10) Użytkownicy mogą korzystać z Katalogu Firm w celach prywatnych i biznesowych. Zabrania się jednak kopiowania, reprodukowania, ładowania do pamięci jakichkolwiek informacji, danych, obrazów, katalogów, plików, baz danych lub listingów dostępnych za pośrednictwem Katalogu Firm w celu dalszej odsprzedaży albo dystrybucji całości lub części zawartości Katalogu Firm, także w celu działania jako konkurent Katalogu Firm.

  11) Użytkownik ma prawo do wyboru usług oferowanych przez Katalog Firm oraz wglądu do swoich danych.

  12) Za każdą zawartość lub informację zamieszczoną na portalu odpowiada osoba, która tę treść zamieściła.

  13) Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania i przetwarzania treści zawartych w Katalogu Firm w celu ich publicznej prezentacji, bez odpowiedniej zgody właściciela praw autorskich. Korzystający z Katalogu Firm zobowiązani są do przestrzegania powyższego zapisu i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku sprzecznego z nim zachowania.

  14) Niedozwolone jest wykorzystywanie informacji uzyskanych z Katalogu Firm do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści, chyba że jego podstawą jest umowa lub zamówienie potwierdzone fakturą.

  15) Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z Katalogu Firm osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji. Użytkownik może sporządzać wydruki z baz danych wyłącznie na swoje potrzeby.

  16) Zabronione jest udostępnianie albo sprzedaż uprawnień dostępu do konta w portalu przez Użytkownika bez pisemnej zgody HejWesele.pl.

  17) W razie naruszenia przez użytkownika warunków niniejszego Regulaminu albo powzięcia przez HejWesele.pl uzasadnionego przypuszczenia, iż użytkownik narusza warunki, w szczególności poprzez wykorzystywanie produktu bądź jego części, w prowadzeniu działalności gospodarczej, wykonywania wolnego zawodu lub działalności komercyjnej bądź publicznej, HejWesele.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania takiemu użytkownikowi dostępu do serwisu. Niezależnie, HejWesele może w takim przypadku dochodzić roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem swoich praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych.

  18) HejWesele.pl ma prawo do publikacji i wykorzystywania danych zarejestrowanych firm. w celu prawidłowej realizacji świadczonych usług.

  19) Użytkownicy udostępniając dane wprowadzonej firmy za pośrednictwem Katalogu Firm, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez HejWesele.pl oraz przez innych użytkowników Katalogu Firm w zakresie ich osobistego użytku.

  20) HejWesele.pl rezerwuje sobie prawo do przetwarzania, kopiowania i rozpowszechniania danych udostępnionych przez Użytkowników.

  21) HejWesele.pl dołoży wszelkich starań aby zapewnić poprawne działanie portalu oraz aby udostępniane przez Katalog Firm treści były dobrej jakości.

  22) HejWesele.pl nie może zagwarantować, że w każdym przypadku opublikowane w portalu treści będą spełniały wszelkie wymagania jakościowe, będą w pełni wiarygodne, dokładne i zupełne.

  23) HejWesele.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania danych przez użytkowników do Katalogu Firm i jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania z usług.

  24) HejWesele.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem niezgodnego z prawem wykorzystywania Katalogu Firm przez użytkowników, podania nieprawidłowych lub niepełnych informacji, nie przestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

  25) HejWesele.pl zastrzega sobie prawo do samodzielnego decydowania o zawartości portalu, dokonywania zmian modyfikacji, bez konieczności informowania użytkowników o swoich zamiarach.

  26) HejWesele.pl zastrzega, że korzystanie z portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika. Nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw oraz że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom użytkownika.

  27) HejWesele nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  28) Wszystkie reklamacje, żądania lub zawiadomienia dotyczące świadczonych przez HejWesele.pl usług przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Prosimy przesyłać je na adres e-mail: biuro@HejWesele.pl Reklamacja powinna zawierać pełne dane teleadresowe oraz dokładny opis problemu.

  29) Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

  30) Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w serwisie Katalogu Firm i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.

  31) Akceptacja niniejszego Regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażaniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

   

   

  REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ HejWesele.pl


   
  1.Konkursy organizowane są przez HejWesele.pl. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Zwycięstwa 26C lok. 9, zwaną dalej Organizatorem.

  2.Adres Organizatora: Białystok, Zwycięstwa 26C lok. 9

  3.Konkursy organizowane są na stronach portalu internetowego HejWesele.pl dostępnego pod adresem źródłowym www.HejWesele.pl

  4.Adres strony internetowej Konkursów: www.hejwesele.pl/konkursy.html

  5.Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za przedstawiciela ustawowego;
  b) udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone na stronie konkursowej;
  c) nie jest pracownikiem Organizatora ani nie jest członkiem jego rodziny.
  d) spełnia inne warunki określone w niniejszym Regulaminie.

  6.W przypadku wygrania nagrody przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy takiej osoby.

  7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

  8. Udział w konkursie następuje poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie.

  9. Lista zdobywców nagród (zawierająca imię i nazwisko osoby/osób) zostanie opublikowana na stronie konkursowej w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Konkursu.

  10. Po opublikowaniu listy zdobywców nagród, Organizator niezwłocznie skontaktuje się ze zdobywcą/ami nagród (na adres e-mail, z użyciem którego brał/li on/i udział w Konkursie) w celu ustalenia warunków odbioru nagród.

  11.Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę w Konkursie.

  12.Nagrody zostaną przesłane najpóźniej w terminie trzech tygodni od dnia opublikowania listy zdobywców nagród, na adres podany przez zdobywcę nagrody, na koszt Organizatora.

  13. Jeżeli zdobywca nagrody nie poda adresu o jakim mowa w ustępie poprzednim w terminie 7 dni od daty wysłania do niego listu pocztą elektroniczną, traci on nieodwołalnie prawo do Nagrody. Zdobywca traci również nieodwołalnie prawo do nagrody jeżeli nie odbierze jej w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu.

  14.Warunkiem udziału w Konkursach jest podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska  i adresu e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje niedopuszczenie uczestnika do Konkursu bądź jego wykluczenie.

  15.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Powyższe obejmuje zgodę na publikację imienia, nazwiska zdobywcy nagrody na stronach internetowych portalu HejWesele.pl. Administratorem zbioru danych osobowych jest HejWesele.pl z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Zwycięstwa 26C lok. 9. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawienia.

  16.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  17.Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:
  a) ustalenia treści pytań konkursowych;
  b) ustalenia prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe;
  c) oceny odpowiedzi na pytanie otwarte;
  d) wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

  18. Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu są przyjmowane do wyłącznie w trybie korespondencji na adres e-mail: konkursy@HejWesele.pl

  19. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

  20.Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

  21.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród rzeczowych. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie konkursowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

  22.Organizator ustanawia konto korespondencyjne konkursy@HejWesele.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.

   

   Regulamin Filmów

  1. Portal HejWesele.pl to serwis umożliwiający użytkownikom dodawanie filmów oraz oglądanie filmów znajdujących się na serwerach portalu HejWesele.pl

  2. Portal HejWesele.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za dostęp do niektórych funkcji i usług w przyszłości.

  3.Filmy do portalu dodawać mogą tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy, posiadający wpis trestowy, wyróżniony lub premiowany, którzy mają tą funkcję dostępną. Czy funkcja dodawania filmu jest dostępna - użytkownik może sprawdzić po zalogowaniu do serwisu.

  4. Użytkownik dodając film zobowiązany jest upewnić się, że nie jest on chroniony międzynarodowym prawem autorskim lub podmiot posiadający prawa autorskie do danego filmu wyraził zgodę na rozpowszechnianie go. W przypadku złamania tego pkt. regulaminu i zgłoszenia tego faktu przez osoby posiadające prawa do danego filmu lub osoby je reprezentujące, film zostanie zablokowany na stałe. Portal HejWesele.pl zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby film po dodaniu został jak najszybciej zablokowany.

  5. W przypadku łamania przez użytkownika któregoś pkt. regulaminu jego konto może zostać zablokowane przed Administratora bez wcześniejszej zapowiedzi.

  6. Portal HejWesele.pl zastrzega sobie prawo do edycji oraz kasowania filmów użytkownika bez podania przyczyny.

  7. Zamieszczane filmy muszą być zgodne z tematyką portalu HejWesele.pl

  8. Zabrania się umieszczania filmów o treści erotycznej, pornograficznej, przedstawiających jakąkolwiek formę przemocy itp. Filmy takie zostaną usunięte bez wcześniejszej zapowiedzi.

  9. Administratorzy portalu HejWesele.pl zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

  10. Użytkownicy zostaną poinformowani mailowo o ewentualnych zmianach w regulaminie.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.09.2009.

   
  Warszawa | Kraków | Wrocław | Poznań | Łódź | Gdańsk | Szczecin | Katowice | Rzeszów | Bydgoszcz | Lublin | Białystok | Kielce
  Regulamin | Cennik | Polityka prywatności | Kontakt | Faq | Wasze sugestie